O gminie

Gmina Sosnowica to gmina wiejska położona w południowej części powiatu parczewskiego, w województwie lubelskim,. Gmina sąsiaduje z gminami: Dębowa Kłoda, Uścimów (powiat lubartowski), Ludwin (powiat łęczyński), Urszulin, Stary Brus (powiat włodawski).

Oddalona jest:

 • od stolicy kraju - Warszawy ok. 200 km,
 • od miasta wojewódzkiego - Lublina ok. 59 km,
 • od miasta powiatowego - Parczewa ok. 21 km.

Zajmuje powierzchnię 7723 ha, a w jej skład wchodzi 14 sołectw: Górki, Komarówka, Kropiwki, Lejno (w skład sołectwa wchodzą m. Lejno i Zamłyniec), Lipniak, Nowy Orzechów, Olchówka, Pieszowola, Sosnowica (w skład sołectwa wchodzą m. Sosnowica, Bohutyn, Pasieka, Libiszów), Sosnowica Dwór (w skład sołectwa wchodzą m. Izabelin, Zacisze, Sosnowica Dwór), Stary Orzechów, Turno (w skład sołectwa wchodzą m. Turno Wieś i Turno Osada), Zbójno, Zienki. Według danych z Urzędu Gminy w 2017 roku gminę zamieszkiwało 2628 osób (stan na 31.12.2017).

Sosnowica jest gminą typowo rolniczą, grunty rolne stanowią prawie 43% powierzchni gminy, a ponad połowa ludności zamieszkująca ten teren zatrudniona jest w rolnictwie. Na obszarze gminy nie ma uciążliwego przemysłu, zanieczyszczającego środowisko.

Gminę cechują wysokie walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe, stwarzające podstawy do rozwoju turystyki. Najistotniejszą rolę odgrywa Poleski Park Narodowy wraz z otuliną, zajmujący południowo – wschodnią część gminy Sosnowica. Część otuliny zajmuje Poleski Park Krajobrazowy. Funkcję otuliny PPK pełni Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu, zajmujący prawie całą powierzchnię gminy. Lasy i zadrzewienia zajmują ponad 47% powierzchni gminy. Obszar Gminy znajduje się w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Polesie Zachodnie”, utworzonym przez UNESCO. Na terenie gminy znajdują się 3 obszary Natura 2000: "Lasy Parczewskie" (PL 060006), "Ostoja Poleska" (PLH060013), "Polesie" (PLB060019). Występują tu liczne jeziora i stawy, z których większość wykorzystywana jest rekreacyjnie lub gospodarczo:

 • jezioro Czarne Sosnowickie,
 • jezioro Skomielno/Skomelno,
 • jezioro Białe Sosnowickie/Libiszowskie,
 • jezioro Tomasznie/Tomaszne,
 • jezioro Zagłębocze,
 • jezioro Zienkowskie,
 • jezioro Cycowe,
 • jezioro Gumienko,
 • stawy na północ i północny - wschód oraz na południe do wsi Sosnowica,
 • stawy w Libiszowie,
 • stawy na południe od wsi Pieszowola.

Na terenie gminy znajdują się cenne obiekty zabytkowe świadczące o znaczącym dorobku kulturowym mieszkańców gminy, pośród których do najcenniejszych należą:

 • zespół rezydencyjny w Sosnowicy - obejmuje dworską oficynę z 1753 roku, pozostałości murowanego alkierza dawnego dworu z połowy XVIII wieku oraz park,
 • zespół kościelny w Sosnowicy - 1797 rok,
 • cmentarz kościelny w Sosnowicy - początek XX wieku,
 • aleja wzdłuż ulicy Mickiewicza oraz Staw Hetman w Sosnowicy – okres oświecenia,
 • park leśny w Sosnowicy Lasek - założony przed I wojną światową,
 • prawosławna cerkiew pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła - 1881 rok,
 • pozostałości dawnego założenia dworskiego Krasowskich w Pieszowoli - XVIII-XX wiek,
 • wiatrak-Koźlak, drewniany, w Górkach – lata 20-te XX wieku,
 • „Rybakówka” w Libiszowie - dworek zarządcy stawów rybackich z pozostałościami niewielkiego parku krajobrazowego z początku XX wieku.